موئی که در طاسی مردانه تیپیکال ریزش پیدا می کند ، موی طبیعی نیست . در پروسه طاسی ، موهای فرق سرچرخه های آناژن کوتاه و کوتاهتری پیدا می کنند . با هر چرخه ، قطر ساقه مو بطور پیشرونده ای کمتر می شود حقیقت امر این است که در ناحیه طاسی مو چنان نازک میشود که ناپدید می گردد . این چرخه کوچک سازی یا مینیاتوریزه شدن نام دارد . اما علیرغم اینکه چه تعداد موی سر در ناحیه فرق سر از دست می رود ، هیچ کوچک سازی مشخصی در نواحی پشت و پهلوی سر بوقوع نمی پیوندد . باعث تعجب است که بدانید 50 % موی سر باید از دست برود تا طاسی مورد توجه قرار گیرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید